Kontaktai

Norite susisiekti su mumis? Rašytike mums!

 

 

UAB „KAUNO UNDINĖ“

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB „Kauno Undinė“ (toliau – Bendrovė)  asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Bendrovės interneto svetaine www.undinė.lt. (toliau  – Svetainė)

 

I SKYRIUS

SĄVOKOS

Naudotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo;

ES Reglamentas 2016/679 – Europos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Tarybos ir Parlamento reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.

Pseudonimų suteikimas (ES Reglamentas 2016/679)– asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Kitos šioje politikoje naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės Naudotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba gautumėme jūsų sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami.
 3. Naudotojų asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisėtiems ir šioje Privatumo politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti.

 

IV SKYRIUS

NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Bendrovė renka ir tvarko Naudotojams naudojantis Svetaine gautus asmens duomenis šiems tikslams:
  • atsakyti į Naudotojams kylančius klausimus dėl Bendrovės teikiamų paslaugų;
  • suteikiant Naudotojams galimybę efektyviau naudotis Svetaine;

 

V SKYRIUS

NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 1. Bendrovė neperduoda ir neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus šiuos nurodytus atvejus;
  • teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
  • kitoms institucijoms ir organizacijoms – Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
 2. Bendrovė renka duomenis apie Naudotojus, kai Naudotojai užpildo anketas bei pateikia klausimus apie bendrovę ir Bendrovės teikiamas paslaugas. Naudotojai pildydami anketą neprivalo nurodyti savo tikrojo vardo ir pavardės (gali pateikti pseudonimą).
 3. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV.

 

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
 2. Ši politika peržiūrima ir atnaujinama ne račiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
 3. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką.